અમદ વ દન આક શમ આ શ લ ગ છ સમય આવ રહ ય છ

#ComingSoon #SciFi #ShortCircuit
અમદાવાદના આકાશમાં આ શું?

લાગે છે સમય આવી રહ્યો છે!!!

#ComingSoon #SciFi #ShortCircuit

અમદાવાદના આકાશમાં આ શું?

લાગે છે સમય આવી રહ્યો છે!!!

#ComingSoon #SciFi #ShortCircuit

અમદાવાદના આકાશમાં આ શું? લાગે છે સમય આવી રહ્યો છે!!! #ComingSoon #SciFi #ShortCircuit

Let's Connect

sm2p0