:: ઉત્તરાયણ Care :: આ તો એવું થયું કે પહેલાં virus બનાવો અને પછી આપણેજ antivirus બનાવીને વહેંચો!!!!

Uttarayan

RJ Dhvanit,  Uttarayan

:: ઉત્તરાયણ Care ::
આ તો એવું થયું કે પહેલાં virus બનાવો અને પછી આપણેજ antivirus બનાવીને વહેંચો!!!!

#Uttarayan

:: ઉત્તરાયણ Care :: આ તો એવું થયું કે પહેલાં virus બનાવો અને પછી આપણેજ antivirus બનાવીને વહેંચો!!!! #Uttarayan

Let's Connect

sm2p0