આખેઆખો આત્મનિર્ભર પીઝા... by નવી નવાઈના શેફ... અમો પોતાના વખાણ કરવામાં પણ આત્મનિર્ભર છીએ, કોઈએ તકલીફ લેવી નહીં. 😂 પોતાને જે વસ્તુ ન ભાવતી હોય તે પીરસવામાં અમોને રેડિયોનો બહોળો અનુભવ છે! 🤣

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આખેઆખો આત્મનિર્ભર પીઝા... by નવી નવાઈના શેફ...

અમો પોતાના વખાણ કરવામાં પણ આત્મનિર્ભર છીએ, કોઈએ તકલીફ લેવી નહીં. 😂

પોતાને જે વસ્તુ ન ભાવતી હોય તે પીરસવામાં અમોને રેડિયોનો બહોળો અનુભવ છે! 🤣

આખેઆખો આત્મનિર્ભર પીઝા... by નવી નવાઈના શેફ... અમો પોતાના વખાણ કરવામાં પણ આત્મનિર્ભર છીએ, કોઈએ તકલીફ લેવી નહીં. 😂 પોતાને જે વસ્તુ ન ભાવતી હોય તે પીરસવામાં અમોને રેડિયોનો બહોળો અનુભવ છે! 🤣

Let's Connect

sm2p0