અમદાવાદી ઉવાચ: અલ્યા, આ બોર શું ભાવ આપ્યા? લારીવાળો: પચ્ચીસના પાંચસો.... અમદાવાદી: સારું તો ગણીને આપ! BTW બોરને Englishમાં શું કેહવાય?

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

અમદાવાદી ઉવાચ:

અલ્યા, આ બોર શું ભાવ આપ્યા?
લારીવાળો: પચ્ચીસના પાંચસો....
અમદાવાદી: સારું તો ગણીને આપ!

BTW બોરને Englishમાં શું કેહવાય?

અમદાવાદી ઉવાચ: અલ્યા, આ બોર શું ભાવ આપ્યા? લારીવાળો: પચ્ચીસના પાંચસો.... અમદાવાદી: સારું તો ગણીને આપ! BTW બોરને Englishમાં શું કેહવાય?

Let's Connect

sm2p0