છેલ્લે ક્યારે તમે નિરાંતે હીંચકે ઝૂલેલા? કોરોનાને કારણે જે ફુરસદનો સમય મળે એને માણી લેજો!! ઘણાંના ઘરે હીંચકો હોય છે પણ માત્ર શો-પીસ!!

brighterside, smalljoys, corona, swing

RJ Dhvanit,  brighterside, smalljoys, corona, swing

છેલ્લે ક્યારે તમે નિરાંતે હીંચકે ઝૂલેલા?

કોરોનાને કારણે જે ફુરસદનો સમય મળે એને માણી લેજો!! ઘણાંના ઘરે હીંચકો હોય છે પણ માત્ર શો-પીસ!!

#brighterside #smalljoys #corona #swing

છેલ્લે ક્યારે તમે નિરાંતે હીંચકે ઝૂલેલા? કોરોનાને કારણે જે ફુરસદનો સમય મળે એને માણી લેજો!! ઘણાંના ઘરે હીંચકો હોય છે પણ માત્ર શો-પીસ!! #brighterside #smalljoys #corona #swing

Let's Connect

sm2p0