"રોંગસાઇડ રાજુ તુ તો ગયો!" બંને ફિલ્મોના નામ સળંગ એક વાક્યમાં લખવાથી અર્થનો અનર્થ થઇ જાય ! બે યાર, મસ્તી કરું છું! બધું સિરિયસલી નહીં લેવાનું લાઈફમાં! ડિટેઇલમાં સાંભળો આ Bioscope for and Wrong Side Raju Tuu to Gayo Abhishek Jain Dhwani Gautam Mikhil Musale

wrongsideraju, tuutogayo, WSR

"રોંગસાઇડ રાજુ તુ તો ગયો!"

બંને ફિલ્મોના નામ સળંગ એક વાક્યમાં લખવાથી અર્થનો અનર્થ થઇ જાય !

બે યાર, મસ્તી કરું છું! બધું સિરિયસલી નહીં લેવાનું લાઈફમાં!

ડિટેઇલમાં સાંભળો આ Bioscope for #wrongsideraju and #tuutogayo

#WSR Wrong Side Raju Tuu to Gayo Abhishek Jain Dhwani Gautam Mikhil Musale

"રોંગસાઇડ રાજુ તુ તો ગયો!" બંને ફિલ્મોના નામ સળંગ એક વાક્યમાં લખવાથી અર્થનો અનર્થ થઇ જાય ! બે યાર, મસ્તી કરું છું! બધું સિરિયસલી નહીં લેવાનું લાઈફમાં! ડિટેઇલમાં સાંભળો આ Bioscope for #wrongsideraju and #tuutogayo #WSR Wrong Side Raju Tuu to Gayo Abhishek Jain Dhwani Gautam Mikhil Musale

Let's Connect

sm2p0