ર ગસ ઇડ ર જ ત ત ગય બ ન ફ લ મ ન ન મ સળ ગ એક વ ક યમ લખવ થ અર થન અનર થ થઇ જ ય બ ય ર મસ ત કર છ બધ સ ર યસલ નહ લ વ ન લ ઈફમ ડ ટ ઇલમ સ ભળ આ Bioscope for and Wrong Side Raju Tuu to Gayo Abhishek Jain Dhwani Gautam Mikhil Musale

#wrongsideraju #tuutogayo #WSR

"રોંગસાઇડ રાજુ તુ તો ગયો!"

બંને ફિલ્મોના નામ સળંગ એક વાક્યમાં લખવાથી અર્થનો અનર્થ થઇ જાય !

બે યાર, મસ્તી કરું છું! બધું સિરિયસલી નહીં લેવાનું લાઈફમાં!

ડિટેઇલમાં સાંભળો આ Bioscope for #wrongsideraju and #tuutogayo

#WSR Wrong Side Raju Tuu to Gayo Abhishek Jain Dhwani Gautam Mikhil Musale

"રોંગસાઇડ રાજુ તુ તો ગયો!" બંને ફિલ્મોના નામ સળંગ એક વાક્યમાં લખવાથી અર્થનો અનર્થ થઇ જાય ! બે યાર, મસ્તી કરું છું! બધું સિરિયસલી નહીં લેવાનું લાઈફમાં! ડિટેઇલમાં સાંભળો આ Bioscope for #wrongsideraju and #tuutogayo #WSR Wrong Side Raju Tuu to Gayo Abhishek Jain Dhwani Gautam Mikhil Musale

Let's Connect

sm2p0