આમ તો પાન ખાવા પણ bike/car લઈને જતા અમદાવાદીઓ આજે ચાલ્યા... એ પણ for a cause. Motiff Charity Walk generated around 44 lac rupees for donation! Morningમાં runners ને જોઇને એમ લાગે કે "ऐसे तो अमदावादी life में दो हीच time भागता है: mall का sale हो या guaranteed gift का खेल हो!" But आज बात ही कुछ अलग थी...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આમ તો પાન ખાવા પણ bike/car લઈને જતા અમદાવાદીઓ આજે ચાલ્યા... એ પણ for a cause. Motiff Charity Walk generated around 44 lac rupees for donation! Morningમાં runners ને જોઇને એમ લાગે કે "ऐसे तो अमदावादी life में दो हीच time भागता है: mall का sale हो या guaranteed gift का खेल हो!" But आज बात ही कुछ अलग थी...

Let's Connect

sm2p0