માયા તજી તો ક્યા ભયા, માન તજા નહિ જાય માન બડે મુનિવર ગલે, માન સબન કો ખાય !

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

માયા તજી તો ક્યા ભયા, માન તજા નહિ જાય
માન બડે મુનિવર ગલે, માન સબન કો ખાય !

માયા તજી તો ક્યા ભયા, માન તજા નહિ જાય માન બડે મુનિવર ગલે, માન સબન કો ખાય !

Let's Connect

sm2p0