પોલિટીકલ કમેન્ટ કરવી નથી. પણ જનતાના જનાદેશને ઉતારી પાડીને સાવ અપમાન કરતી વાતો ન્યુઝ ચેનલો પર જોઈને દયા આવી. આપણને અનુકૂળ વિચારધારાની જીત ન થાય તો એને ગરિમાપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવાની તાકાત લોકશાહીમાં દરેક મતદાતાએ કેળવવી પડે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

પોલિટીકલ કમેન્ટ કરવી નથી. પણ જનતાના જનાદેશને ઉતારી પાડીને સાવ અપમાન કરતી વાતો ન્યુઝ ચેનલો પર જોઈને દયા આવી. આપણને અનુકૂળ વિચારધારાની જીત ન થાય તો એને ગરિમાપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવાની તાકાત લોકશાહીમાં દરેક મતદાતાએ કેળવવી પડે.

પોલિટીકલ કમેન્ટ કરવી નથી. પણ જનતાના જનાદેશને ઉતારી પાડીને સાવ અપમાન કરતી વાતો ન્યુઝ ચેનલો પર જોઈને દયા આવી. આપણને અનુકૂળ વિચારધારાની જીત ન થાય તો એને ગરિમાપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવાની તાકાત લોકશાહીમાં દરેક મતદાતાએ કેળવવી પડે.

Let's Connect

sm2p0