આ વર્ષે રેડિયો પર આપણે ૧૮મી વાર સાથે નવરાત્રી ઉજવીશું. અને સોશ્યલ મિડીયા પર પહેલી વાર! પહેલી વાર એવું થશે કે આપણે સાથે ગ્રાઉન્ડ પર આરતી/ગરબા-રાસમાં રૂબરૂ નહીં મળી શકીએ, પણ અહીં રોજ મળીશું અને

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આ વર્ષે રેડિયો પર આપણે ૧૮મી વાર સાથે નવરાત્રી ઉજવીશું.

અને સોશ્યલ મિડીયા પર પહેલી વાર!

પહેલી વાર એવું થશે કે આપણે સાથે ગ્રાઉન્ડ પર આરતી/ગરબા-રાસમાં રૂબરૂ નહીં મળી શકીએ, પણ અહીં રોજ મળીશું અને

આ વર્ષે રેડિયો પર આપણે ૧૮મી વાર સાથે નવરાત્રી ઉજવીશું. અને સોશ્યલ મિડીયા પર પહેલી વાર! પહેલી વાર એવું થશે કે આપણે સાથે ગ્રાઉન્ડ પર આરતી/ગરબા-રાસમાં રૂબરૂ નહીં મળી શકીએ, પણ અહીં રોજ મળીશું અને

Let's Connect

sm2p0