કિન્ના શબ્દ ક્યાં થી આવ્યો ખબર છે? કર્ણ પર થી. દાનેશ્વરી કર્ણ નહીં પણ ભૂમિતી વાળો! ( કાટકોણ?) ‘કર્ણ’ પરથી ‘કન્ન’ થયું અને એમાંથી કિન્ના અને હવે કન્યા. મારા પતંગ ને હવે સારી કન્યા બાંધવાની જરૂર છે, એવું મમ્મી કહેતી'તી!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

કિન્ના શબ્દ ક્યાં થી આવ્યો ખબર છે? કર્ણ પર થી. દાનેશ્વરી કર્ણ નહીં પણ ભૂમિતી વાળો! ( કાટકોણ?) ‘કર્ણ’ પરથી ‘કન્ન’ થયું અને એમાંથી કિન્ના અને હવે કન્યા. મારા પતંગ ને હવે સારી કન્યા બાંધવાની જરૂર છે, એવું મમ્મી કહેતી'તી!

Let's Connect

sm2p0