મારા ઘર પાસેથી રોજ એવરેજ ૨૦ જેટલી એમ્બ્યુલન્સની સાયરન સંભળાય છે. જ્યારે પણ સાયરન સંભળાય ત્યારે હું મનોમન પ્રાર્થના કરું છું કે,’ એ જલદી સાજા થઈ જાય અને એમનો પરિવાર સ્વસ્થ રહે. સૌનું મંગલ થજો.’

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

મારા ઘર પાસેથી રોજ એવરેજ ૨૦ જેટલી એમ્બ્યુલન્સની સાયરન સંભળાય છે. જ્યારે પણ સાયરન સંભળાય ત્યારે હું મનોમન પ્રાર્થના કરું છું કે,’ એ જલદી સાજા થઈ જાય અને એમનો પરિવાર સ્વસ્થ રહે. સૌનું મંગલ થજો.’

મારા ઘર પાસેથી રોજ એવરેજ ૨૦ જેટલી એમ્બ્યુલન્સની સાયરન સંભળાય છે. જ્યારે પણ સાયરન સંભળાય ત્યારે હું મનોમન પ્રાર્થના કરું છું કે,’ એ જલદી સાજા થઈ જાય અને એમનો પરિવાર સ્વસ્થ રહે. સૌનું મંગલ થજો.’

Let's Connect

sm2p0