:: લાયા બાકી લાયા :: માત્ર એક નહીં પણ એક હજાર કદમ સ્વછતા કી ઓર... છુટા છવાયા કદાચ અડધી પાઇપ જેટલામાં આખો ડબ્બો ભરાઈ જાય એટલે પટેલ ત્રણ પાઇપ કાપી લાયા.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

:: લાયા બાકી લાયા ::
માત્ર એક નહીં પણ એક હજાર કદમ સ્વછતા કી ઓર...
છુટા છવાયા કદાચ અડધી પાઇપ જેટલામાં આખો ડબ્બો ભરાઈ જાય એટલે પટેલ ત્રણ પાઇપ કાપી લાયા.

:: લાયા બાકી લાયા :: માત્ર એક નહીં પણ એક હજાર કદમ સ્વછતા કી ઓર... છુટા છવાયા કદાચ અડધી પાઇપ જેટલામાં આખો ડબ્બો ભરાઈ જાય એટલે પટેલ ત્રણ પાઇપ કાપી લાયા.

Let's Connect

sm2p0