સાત પગલાં આકાશમાં... પરમ સમીપે પહોંચ્યા તેઓ. ઈશા કુંદનિકાને, સાંઈ મકરંદના જીવન-કવનને, નંદીગ્રામને પ્રણામ. કુંદનિકાબેનને રુબરુ ન મળી શકયાનો રંજ રહેશે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

સાત પગલાં આકાશમાં... પરમ સમીપે પહોંચ્યા તેઓ. ઈશા કુંદનિકાને, સાંઈ મકરંદના જીવન-કવનને, નંદીગ્રામને પ્રણામ. કુંદનિકાબેનને રુબરુ ન મળી શકયાનો રંજ રહેશે.

સાત પગલાં આકાશમાં... પરમ સમીપે પહોંચ્યા તેઓ. ઈશા કુંદનિકાને, સાંઈ મકરંદના જીવન-કવનને, નંદીગ્રામને પ્રણામ. કુંદનિકાબેનને રુબરુ ન મળી શકયાનો રંજ રહેશે.

Let's Connect

sm2p0