એકાદ હો તો એને છુપાવી શકું ‘મરીઝ’, આ પ્રેમ છે ને એના પુરાવા હજાર છે!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

એકાદ હો તો એને છુપાવી શકું ‘મરીઝ’,

આ પ્રેમ છે ને એના પુરાવા હજાર છે!

એકાદ હો તો એને છુપાવી શકું ‘મરીઝ’, આ પ્રેમ છે ને એના પુરાવા હજાર છે!

Let's Connect

sm2p0