જ પ ત જ શક ત સ વર પ છ એન સશક ત કરણ કરન ર આપણ ક ણ અ પ ર ષ સમ વડ નથ એ સ વત ત ર છ

Let's Connect

sm2p0