આ લ્યો, ગુજરાતની ગાય, પાણીપુરી પણ ખાય!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આ લ્યો,
ગુજરાતની ગાય,
પાણીપુરી પણ ખાય!

આ લ્યો, ગુજરાતની ગાય, પાણીપુરી પણ ખાય!

Let's Connect

sm2p0