:: બાળપણમાં ભરબપોરે આજુબાજુની શેરીઓ ગણી આવતા; જ્યારથી ડિગ્રીની સમજણ પડવા લાગી ત્યારથી સાલા પગ બળવા લાગ્યા... ::

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

:: બાળપણમાં ભરબપોરે આજુબાજુની શેરીઓ ગણી આવતા;
જ્યારથી ડિગ્રીની સમજણ પડવા લાગી ત્યારથી સાલા પગ બળવા લાગ્યા... ::

:: બાળપણમાં ભરબપોરે આજુબાજુની શેરીઓ ગણી આવતા; જ્યારથી ડિગ્રીની સમજણ પડવા લાગી ત્યારથી સાલા પગ બળવા લાગ્યા... ::

Let's Connect

sm2p0