:: જ્યાં જ્યાં ફરે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદા ખાય થેપલા ::

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

:: જ્યાં જ્યાં ફરે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદા ખાય થેપલા ::

:: જ્યાં જ્યાં ફરે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદા ખાય થેપલા ::

Let's Connect

sm2p0