આહાહાહાહા! આખ્ખી દુનિયાનું જંક ફૂડ એક તરફ, ને મમ્મીના હાથે બનેલાં મઠીયા એક તરફ!! મઠીયાનો પહેલો ડબ્બો તો મેં સફાચટ કરી નાખ્યો... બોલો આમાંથી તમને શું ભાવે?

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આહાહાહાહા! આખ્ખી દુનિયાનું જંક ફૂડ એક તરફ, ને મમ્મીના હાથે બનેલાં મઠીયા એક તરફ!!

મઠીયાનો પહેલો ડબ્બો તો મેં સફાચટ કરી નાખ્યો... બોલો આમાંથી તમને શું ભાવે?

આહાહાહાહા! આખ્ખી દુનિયાનું જંક ફૂડ એક તરફ, ને મમ્મીના હાથે બનેલાં મઠીયા એક તરફ!! મઠીયાનો પહેલો ડબ્બો તો મેં સફાચટ કરી નાખ્યો... બોલો આમાંથી તમને શું ભાવે?

Let's Connect

sm2p0