આજ નો મુખ્ય ગરબો - વાદલડી વરસી રે....અન્ડરપાસ ભરાઈ ગયાં ! મારા પ્લાસ્ટિકના ચણીયા ચોલી રે... વીરો મારો લેવા હાલ્યો, વીરા લઈને વહેલો આવજે રે... ચાઇનીઝ ચણીયા ચોલી! વાદલડી વરસી રે...પાર્ટીપ્લોટ છલકાઈ ગયાં!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આજ નો મુખ્ય ગરબો - વાદલડી વરસી રે....અન્ડરપાસ ભરાઈ ગયાં ! મારા પ્લાસ્ટિકના ચણીયા ચોલી રે... વીરો મારો લેવા હાલ્યો, વીરા લઈને વહેલો આવજે રે... ચાઇનીઝ ચણીયા ચોલી! વાદલડી વરસી રે...પાર્ટીપ્લોટ છલકાઈ ગયાં!

Let's Connect

sm2p0