:: સાલું, નાહ્યા પછી પણ નાહ્યા જેવું લાગતું નથી. :: (જો કે હવે તો આ આખી ઘટના ને 'શાવર લેવા' ના નામ થી જ બોલાવવી પડે એવી ફેશન છે! બિલકુલ એ જ રીતે જેમ સાંતળવા ને 'સોતે' કરે છે અને ભભરાવવા ને 'સ્પ્રિંકલ'! )

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

:: સાલું, નાહ્યા પછી પણ નાહ્યા જેવું લાગતું નથી. :: (જો કે હવે તો આ આખી ઘટના ને 'શાવર લેવા' ના નામ થી જ બોલાવવી પડે એવી ફેશન છે! બિલકુલ એ જ રીતે જેમ સાંતળવા ને 'સોતે' કરે છે અને ભભરાવવા ને 'સ્પ્રિંકલ'! )

Let's Connect

sm2p0