સટોડીયાઓ સાથે નહીં...આપણું સેટીંગ સીધું ઉપ્પરવાળા સાથે હતું ! કીધું'તું ને?...જીતીશું તો આપણે જ!!! લો...જીતી ગયા!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0