આ અમદાવાદ છે...અહીં ના સસલા કુતરા ને તો ભગાડે જ, કાંગારૂ ને પણ ભગાડી શકે છે! આ અમદાવાદ છે!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0