જ હ આમ બ ઠ હ ત ત મ ર ન ન એ મ ર ધ ળ ક ઢ ન ખ હ ત Image Source Internet

#BeingRaees
જો હું આમ બેઠો હોત તો મારા નાનીએ મારી ધૂળ કાઢી નાખી હોત! #BeingRaees

Image Source: Internet

જો હું આમ બેઠો હોત તો મારા નાનીએ મારી ધૂળ કાઢી નાખી હોત! #BeingRaees

Image Source: Internet

જો હું આમ બેઠો હોત તો મારા નાનીએ મારી ધૂળ કાઢી નાખી હોત! #BeingRaees Image Source: Internet

Let's Connect

sm2p0