ક ળ ડ ગર ભ રતન ભ ગ લ ક સરહદ દર ય મ ત ન મઢ પશ ચ મ ક ઠ છ લ લ મ દ ર ક ટ શ વર ન ર યણ સર વર મ ડવ ન beach festival બ નહર ફન દ બ લ ભ જ ડ ગ મન અદ ભ ત વ દ મ તરમ મ મ ર યલ અન શ પ ગ was a memorable experience

#Kutchh
કાળો ડુંગર! ભારતની ભૌગોલિક સરહદ.. દરિયો.. માતાનો મઢ.. પશ્ચિમ કાંઠે છેલ્લું મંદિર કોટેશ્વર.. નારાયણ સરોવર.. માંડવીનો beach festival.. બિનહરીફની દાબેલી.. ભુજોડી ગામનું અદ્ભુત ‘વંદેમાતરમ’ મેમોરિયલ... અને શોપિંગ #Kutchh was a memorable experience!

કાળો ડુંગર! ભારતની ભૌગોલિક સરહદ.. દરિયો.. માતાનો મઢ.. પશ્ચિમ કાંઠે છેલ્લું મંદિર કોટેશ્વર.. નારાયણ સરોવર.. માંડવીનો beach festival.. બિનહરીફની દાબેલી.. ભુજોડી ગામનું અદ્ભુત ‘વંદેમાતરમ’ મેમોરિયલ... અને શોપિંગ #Kutchh was a memorable experience!

કાળો ડુંગર! ભારતની ભૌગોલિક સરહદ.. દરિયો.. માતાનો મઢ.. પશ્ચિમ કાંઠે છેલ્લું મંદિર કોટેશ્વર.. નારાયણ સરોવર.. માંડવીનો beach festival.. બિનહરીફની દાબેલી.. ભુજોડી ગામનું અદ્ભુત ‘વંદેમાતરમ’ મેમોરિયલ... અને શોપિંગ #Kutchh was a memorable experience!

Let's Connect

sm2p0