આ પબ્લિક તો ખરી છે યાર! ના જોઈતો હોય તો પણ સામેથી BBM PIN આપ-આપ કરે છે! અમદાવાદીઓનું ચાલે તો ગાડીની નંબર પ્લેટની જેમ BBM PIN માં પણ લકી નંબર માંગે!!

BBM, BBM4ALL

Let's Connect

sm2p0