મેં એક બેંક ખોલી છે! નામ છે ‘લેના-દેના bank’! જમા કરાવો એવી વસ્તુઓ જે બીજા કોઈના કામમાં આવે. તમારી working condition વાળી વસ્તુઓ ના Photo પાડીને મને DM કરો. અને અમે એને પહોંચાડીશું તેમની જરૂરિયાતના લોકો સુધી.

oldFurniture, oldvehicle, LenaDenaBank, Mirchi, radioMirchi, dhvanit, rjdhvanit, amdavad

RJ Dhvanit,  oldFurniture, oldvehicle, LenaDenaBank, Mirchi, radioMirchi, dhvanit, rjdhvanit, amdavad

મેં એક બેંક ખોલી છે! નામ છે ‘લેના-દેના bank’! જમા કરાવો એવી વસ્તુઓ જે બીજા કોઈના કામમાં આવે. તમારી working condition વાળી વસ્તુઓ ના Photo પાડીને મને DM કરો. અને અમે એને પહોંચાડીશું તેમની જરૂરિયાતના લોકો સુધી. #oldFurniture #oldvehicle
#LenaDenaBank #Mirchi #radioMirchi #dhvanit #rjdhvanit #amdavad

મેં એક બેંક ખોલી છે! નામ છે ‘લેના-દેના bank’! જમા કરાવો એવી વસ્તુઓ જે બીજા કોઈના કામમાં આવે. તમારી working condition વાળી વસ્તુઓ ના Photo પાડીને મને DM કરો. અને અમે એને પહોંચાડીશું તેમની જરૂરિયાતના લોકો સુધી. #oldFurniture #oldvehicle #LenaDenaBank #Mirchi #radioMirchi #dhvanit #rjdhvanit #amdavad

Let's Connect

sm2p0