આને કહેવાય ‘ટીમ પેઈન’! 😉 https://t.co/aRbnvF10Qi

AUSvsIND, BorderGavaskarTrophy, BleedBlue, GabbaTest, AUSIND, TeamIndia, સંતુલિતરમત, દ્રવિડનોઆભાર, TestofChampions, brisbanetest

RJ Dhvanit,  AUSvsIND, BorderGavaskarTrophy, BleedBlue, GabbaTest, AUSIND, TeamIndia, સંતુલિતરમત, દ્રવિડનોઆભાર, TestofChampions, brisbanetest

આને કહેવાય ‘ટીમ પેઈન’! 😉

#AUSvsIND #BorderGavaskarTrophy #BleedBlue #GabbaTest #AUSIND #TeamIndia #સંતુલિતરમત #દ્રવિડનોઆભાર #TestofChampions #brisbanetest https://t.co/aRbnvF10Qi

આને કહેવાય ‘ટીમ પેઈન’! 😉 #AUSvsIND #BorderGavaskarTrophy #BleedBlue #GabbaTest #AUSIND #TeamIndia #સંતુલિતરમત #દ્રવિડનોઆભાર #TestofChampions #brisbanetest https://t.co/aRbnvF10Qi

Let's Connect

sm2p0