આન દભ ઈ બ ર વર ષ જ ગ ય પ ટ ર લન ભ વ જ ય પ છ સ ઈ ગય Jokeન જ મ લ વ વ ન ત

#anandbhai
આનંદભાઈ બાર વર્ષે જાગ્યા, પેટ્રોલના ભાવ જોયા, પાછા સુઈ ગયા......
#anandbhai

// Jokeની જેમ લેવા વિનંતી //

આનંદભાઈ બાર વર્ષે જાગ્યા, પેટ્રોલના ભાવ જોયા, પાછા સુઈ ગયા......
#anandbhai

// Jokeની જેમ લેવા વિનંતી //

આનંદભાઈ બાર વર્ષે જાગ્યા, પેટ્રોલના ભાવ જોયા, પાછા સુઈ ગયા...... #anandbhai // Jokeની જેમ લેવા વિનંતી //

Let's Connect

sm2p0