આનંદભાઈ બાર વર્ષે જાગ્યા, પેટ્રોલના ભાવ જોયા, પાછા સુઈ ગયા...... // Jokeની જેમ લેવા વિનંતી //

anandbhai

RJ Dhvanit,  anandbhai

આનંદભાઈ બાર વર્ષે જાગ્યા, પેટ્રોલના ભાવ જોયા, પાછા સુઈ ગયા......
#anandbhai

// Jokeની જેમ લેવા વિનંતી //

આનંદભાઈ બાર વર્ષે જાગ્યા, પેટ્રોલના ભાવ જોયા, પાછા સુઈ ગયા...... #anandbhai // Jokeની જેમ લેવા વિનંતી //

Let's Connect

sm2p0