જાણો કયો વિસ્તાર રેડ ઝોનમાં છે અને કયો ઓરેંજ ઝોનમાં. તમામ અમદાવાદીઓ સાથે શેર કરો. વધુ જાણકારી માટે અ.મ્યુ.કો.ની વેબસાઇટ વિઝિટ કરો. Source - TW/ AMC-Amdavad Municipal Corporation

AmdavadFightsCorona, AmdavadAMC

RJ Dhvanit,  AmdavadFightsCorona, AmdavadAMC

જાણો કયો વિસ્તાર રેડ ઝોનમાં છે અને કયો ઓરેંજ ઝોનમાં. તમામ અમદાવાદીઓ સાથે શેર કરો. વધુ જાણકારી માટે અ.મ્યુ.કો.ની વેબસાઇટ વિઝિટ કરો.

#AmdavadFightsCorona #AmdavadAMC

Source - TW/ AMC-Amdavad Municipal Corporation

જાણો કયો વિસ્તાર રેડ ઝોનમાં છે અને કયો ઓરેંજ ઝોનમાં. તમામ અમદાવાદીઓ સાથે શેર કરો. વધુ જાણકારી માટે અ.મ્યુ.કો.ની વેબસાઇટ વિઝિટ કરો. #AmdavadFightsCorona #AmdavadAMC Source - TW/ AMC-Amdavad Municipal Corporation

Let's Connect

sm2p0