આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો ! આ જુઓ જરા! https://t.co/RwrE7F5NsA

AhmedabadRain, rains

આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો !

આ જુઓ જરા! #AhmedabadRain #rains https://t.co/RwrE7F5NsA

આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો ! આ જુઓ જરા! #AhmedabadRain #rains https://t.co/RwrE7F5NsA

Let's Connect

sm2p0