આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો ! આ જુઓ જરા!

ahmedabadrain, amdavad, rains, waterlogging

આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો !

આ જુઓ જરા!

#ahmedabadrain #amdavad #rains #waterlogging

આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો ! આ જુઓ જરા! #ahmedabadrain #amdavad #rains #waterlogging

Let's Connect

sm2p0