આજન સવ ર હ તર ન ઓફ સ પહ ચ ય આ જ ઓ જર

#ahmedabadrain #amdavad #rains #waterlogging

આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો !

આ જુઓ જરા!

#ahmedabadrain #amdavad #rains #waterlogging

આજની સવારે હું તરીને ઓફીસ પહોંચ્યો ! આ જુઓ જરા! #ahmedabadrain #amdavad #rains #waterlogging

Let's Connect

sm2p0