મ ન ટ ન બ ટટ આ ફ લ મન એક ગ ત આપણ પ ત ગ ય લ છ પ કચરન ન બર ય પડ ત ય ર સ ભળ શ સ ગ તક ર મ હ લ સ રત અન ડ યર ક ટર વ જયગ ર ન આભ ર સ થ આ જ ઓ મ ન ટ અન બ ટટ ન ધમ લ Aarohi Patel Maulik Jagdish Nayak

#montunibittu

“મોન્ટુની બિટટુ” - આ ફિલ્મનું એક ગીત આપણે પોતે ગાયેલ છે. પિકચરના નંબરીયા પડે ત્યારે સંભળાશે. સંગીતકાર મેહુલ સુરતી અને ડાયરેક્ટર વિજયગિરીના આભાર સાથે આ જુઓ મોન્ટુ અને બિટટુની ધમાલ..

Aarohi Patel Maulik Jagdish Nayak

#montunibittu

“મોન્ટુની બિટટુ” - આ ફિલ્મનું એક ગીત આપણે પોતે ગાયેલ છે. પિકચરના નંબરીયા પડે ત્યારે સંભળાશે. સંગીતકાર મેહુલ સુરતી અને ડાયરેક્ટર વિજયગિરીના આભાર સાથે આ જુઓ મોન્ટુ અને બિટટુની ધમાલ.. Aarohi Patel Maulik Jagdish Nayak #montunibittu

Let's Connect

sm2p0