તાનારીરીનું ગીત ‘ગરજ ગરજ બરસો’ સાંભળ્યું છે? ચાલો સાંભળીએ અને મહેશ-નરેશના કામને યાદ કરીએ. મલ્લિકા સારાભાઈ હીરોઈન અને નરેશ કનોડીયા હીરો! ગરબો હતો ‘મારો સોનાનો ઘડુલો રે..’ A tribute to the Biggest Superstar of Gujarati Cinema. The millennium megastar Naresh Kanodia Hitu Kanodia

nareshkanodia, omshanti, restinpeace, millenniummegastar

તાનારીરીનું ગીત ‘ગરજ ગરજ બરસો’ સાંભળ્યું છે? ચાલો સાંભળીએ અને મહેશ-નરેશના કામને યાદ કરીએ. મલ્લિકા સારાભાઈ હીરોઈન અને નરેશ કનોડીયા હીરો! ગરબો હતો ‘મારો સોનાનો ઘડુલો રે..’ A tribute to the Biggest Superstar of Gujarati Cinema. The millennium megastar Naresh Kanodia #nareshkanodia #omshanti #restinpeace #millenniummegastar Hitu Kanodia

Let's Connect

sm2p0