મને અત્યંત ગમતો સીન... A scene when Smita Patil and Naseeruddin Shah part ways. Fim : Bazaar.. written by Sagar Sarhadi. નસિર : ‘અપને આપ કો સોનેકી ચીડિયા ક્યોં કહા તુમને,’ સ્મિતા : ‘બસ, યહી નહીં બતા સકતી…’ સ્મિતા : ‘અગર કહીં આપ સમઝ ગયે તો મુઝે માફ કર દીજિયે ઔર ના સમઝે તો મુઝે ભૂલ જાઈયેગા…’ નસિર : ‘ભૂલને કી શર્ત તુમ નહીં લગા સકતી…’ સ્મિતા : ‘આપ મુઝસે તો ઝ્યાદતી કર હી રહે હૈ, અપને ફન કે સાથ ભી ઈન્સાફ નહીં કર રહે …’ ‘જો ફન તુમ્હારે ઔર મેરે બીચ દીવાર બન જાય, મૈં ઉસે છોડના પસંદ કરું…’ ‘મૈં આપકે ફન કી બહોત કદ્ર કરતી હું, સલીમસાહબ…’ ‘લેકિન… ચાહતી નહીં મુઝે?’ ‘આપસે શાદી નહીં કર સકતી… ખુદા હાફિઝ!’ ‘સુનો… અગર કહીં મુલાકાત હો ગઈ તો… પહચાન લોગી મુઝે…’ ‘સલામ ઝરૂર કરુંગી!’ અને ભૂપિન્દરનો અવાજ... ખય્યામનું સંગીત...બશર નવાઝની કલમ... “કરોગે યાદ તો હર બાત યાદ આયેગી ગુઝરતે વક્ત કી હર મૌજ ઠહર જાયેગી” RIP સાગર સરહદી...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

મને અત્યંત ગમતો સીન...

A scene when Smita Patil and Naseeruddin Shah part ways. Fim : Bazaar.. written by Sagar Sarhadi.

નસિર : ‘અપને આપ કો સોનેકી ચીડિયા ક્યોં કહા તુમને,’

સ્મિતા : ‘બસ, યહી નહીં બતા સકતી…’

સ્મિતા : ‘અગર કહીં આપ સમઝ ગયે તો મુઝે માફ કર દીજિયે ઔર ના સમઝે તો મુઝે ભૂલ જાઈયેગા…’

નસિર : ‘ભૂલને કી શર્ત તુમ નહીં લગા સકતી…’

સ્મિતા : ‘આપ મુઝસે તો ઝ્યાદતી કર હી રહે હૈ, અપને ફન કે સાથ ભી ઈન્સાફ નહીં કર રહે …’

‘જો ફન તુમ્હારે ઔર મેરે બીચ દીવાર બન જાય, મૈં ઉસે છોડના પસંદ કરું…’

‘મૈં આપકે ફન કી બહોત કદ્ર કરતી હું, સલીમસાહબ…’

‘લેકિન… ચાહતી નહીં મુઝે?’

‘આપસે શાદી નહીં કર સકતી… ખુદા હાફિઝ!’

‘સુનો… અગર કહીં મુલાકાત હો ગઈ તો… પહચાન લોગી મુઝે…’

‘સલામ ઝરૂર કરુંગી!’

અને ભૂપિન્દરનો અવાજ... ખય્યામનું સંગીત...બશર નવાઝની કલમ...

“કરોગે યાદ તો હર બાત યાદ આયેગી

ગુઝરતે વક્ત કી હર મૌજ ઠહર જાયેગી”

RIP સાગર સરહદી...

મને અત્યંત ગમતો સીન... A scene when Smita Patil and Naseeruddin Shah part ways. Fim : Bazaar.. written by Sagar Sarhadi. નસિર : ‘અપને આપ કો સોનેકી ચીડિયા ક્યોં કહા તુમને,’ સ્મિતા : ‘બસ, યહી નહીં બતા સકતી…’ સ્મિતા : ‘અગર કહીં આપ સમઝ ગયે તો મુઝે માફ કર દીજિયે ઔર ના સમઝે તો મુઝે ભૂલ જાઈયેગા…’ નસિર : ‘ભૂલને કી શર્ત તુમ નહીં લગા સકતી…’ સ્મિતા : ‘આપ મુઝસે તો ઝ્યાદતી કર હી રહે હૈ, અપને ફન કે સાથ ભી ઈન્સાફ નહીં કર રહે …’ ‘જો ફન તુમ્હારે ઔર મેરે બીચ દીવાર બન જાય, મૈં ઉસે છોડના પસંદ કરું…’ ‘મૈં આપકે ફન કી બહોત કદ્ર કરતી હું, સલીમસાહબ…’ ‘લેકિન… ચાહતી નહીં મુઝે?’ ‘આપસે શાદી નહીં કર સકતી… ખુદા હાફિઝ!’ ‘સુનો… અગર કહીં મુલાકાત હો ગઈ તો… પહચાન લોગી મુઝે…’ ‘સલામ ઝરૂર કરુંગી!’ અને ભૂપિન્દરનો અવાજ... ખય્યામનું સંગીત...બશર નવાઝની કલમ... “કરોગે યાદ તો હર બાત યાદ આયેગી ગુઝરતે વક્ત કી હર મૌજ ઠહર જાયેગી” RIP સાગર સરહદી...

Let's Connect

sm2p0