આવા લોકો પણ હોય છે... A glimpse of my speech at convocation https://t.co/4YukNJThcb

gujaratUniversity

આવા લોકો પણ હોય છે... A glimpse of my speech at #gujaratUniversity convocation https://t.co/4YukNJThcb

આવા લોકો પણ હોય છે... A glimpse of my speech at #gujaratUniversity convocation https://t.co/4YukNJThcb

Let's Connect

sm2p0