આવત ક લ સવ રથ ર બ ત મ જબ મળ ય સવ ર 7 વ ગ radio પર

#backtowork #backtobasic #radio #onair #work #workmode

આવતી કાલે સવારથી રાબેતા મુજબ..
મળીયે સવારે 7 વાગે radio પર

#backtowork #backtobasic #radio #onair #work #workmode

આવતી કાલે સવારથી રાબેતા મુજબ.. મળીયે સવારે 7 વાગે radio પર #backtowork #backtobasic #radio #onair #work #workmode

Let's Connect

sm2p0