‘શું ગુજરાતી લાંબું જીવશે?’ અંગ્રેજી અખબારની પૂર્તિના પ્રથમ પાને... બોધપાઠ : હવે ૯૫ કે ૭૫ ચલણમાં નથી. 6 છે! 6X Longer Lasting !

gujarati, gujarat

RJ Dhvanit,  gujarati, gujarat

‘શું ગુજરાતી લાંબું જીવશે?’

અંગ્રેજી અખબારની પૂર્તિના પ્રથમ પાને...

બોધપાઠ : હવે ૯૫ કે ૭૫ ચલણમાં નથી. 6 છે!

6X Longer Lasting !

#gujarati #gujarat

‘શું ગુજરાતી લાંબું જીવશે?’ અંગ્રેજી અખબારની પૂર્તિના પ્રથમ પાને... બોધપાઠ : હવે ૯૫ કે ૭૫ ચલણમાં નથી. 6 છે! 6X Longer Lasting ! #gujarati #gujarat

Let's Connect

sm2p0