:: જતે દિવસે એવું ના થાય તો સારું કે ડોકટર સાહેબ એમના 400/- રૂપિયા લેતી વખતે 500/-ની નોટ જોઇને એમ કહે કે ભાઈ છુટ્ટા નથી તો એક ઇન્જેક્શન મુકાવી દો ને :: What would you love taking back from the shopkeeper; a one rupee coin or a pulse candy?

chhuttanimagajmari, amdavad

RJ Dhvanit,  chhuttanimagajmari, amdavad

:: જતે દિવસે એવું ના થાય તો સારું કે ડોકટર સાહેબ એમના 400/- રૂપિયા લેતી વખતે 500/-ની નોટ જોઇને એમ કહે કે ભાઈ છુટ્ટા નથી તો એક ઇન્જેક્શન મુકાવી દો ને ::

What would you love taking back from the shopkeeper; a one rupee coin or a pulse candy?

#chhuttanimagajmari #amdavad

:: જતે દિવસે એવું ના થાય તો સારું કે ડોકટર સાહેબ એમના 400/- રૂપિયા લેતી વખતે 500/-ની નોટ જોઇને એમ કહે કે ભાઈ છુટ્ટા નથી તો એક ઇન્જેક્શન મુકાવી દો ને :: What would you love taking back from the shopkeeper; a one rupee coin or a pulse candy? #chhuttanimagajmari #amdavad

Let's Connect

sm2p0