જત દ વસ એવ ન થ ય ત સ ર ક ડ કટર સ હ બ એમન 400 ર પ ય લ ત વખત 500 ન ન ટ જ ઇન એમ કહ ક ભ ઈ છ ટ ટ નથ ત એક ઇન જ ક શન મ ક વ દ ન What would you love taking back from the shopkeeper a one rupee coin or a pulse candy

#chhuttanimagajmari #amdavad
:: જતે દિવસે એવું ના થાય તો સારું કે ડોકટર સાહેબ એમના 400/- રૂપિયા લેતી વખતે 500/-ની નોટ જોઇને એમ કહે કે ભાઈ છુટ્ટા નથી તો એક ઇન્જેક્શન મુકાવી દો ને ::

What would you love taking back from the shopkeeper; a one rupee coin or a pulse candy?

#chhuttanimagajmari #amdavad

:: જતે દિવસે એવું ના થાય તો સારું કે ડોકટર સાહેબ એમના 400/- રૂપિયા લેતી વખતે 500/-ની નોટ જોઇને એમ કહે કે ભાઈ છુટ્ટા નથી તો એક ઇન્જેક્શન મુકાવી દો ને ::

What would you love taking back from the shopkeeper; a one rupee coin or a pulse candy?

#chhuttanimagajmari #amdavad

:: જતે દિવસે એવું ના થાય તો સારું કે ડોકટર સાહેબ એમના 400/- રૂપિયા લેતી વખતે 500/-ની નોટ જોઇને એમ કહે કે ભાઈ છુટ્ટા નથી તો એક ઇન્જેક્શન મુકાવી દો ને :: What would you love taking back from the shopkeeper; a one rupee coin or a pulse candy? #chhuttanimagajmari #amdavad

Let's Connect

sm2p0