કોલેજમાં ફાઈનલ પરીક્ષા લેવાશે. મેડિકલ સ્ટોર ૯ થી ૫ દરમિયાન જ ખુલ્લા રહેશે. 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for Wednesday 22nd April. here- https://t.co/BVyv3En3Jz

stayhome, staysafe, rjdhvanit, ahmedabad, gujarat, Akhbarnagar

કોલેજમાં ફાઈનલ પરીક્ષા લેવાશે. મેડિકલ સ્ટોર ૯ થી ૫ દરમિયાન જ ખુલ્લા રહેશે. 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for Wednesday 22nd April. here- https://t.co/BVyv3En3Jz #stayhome #staysafe #rjdhvanit #ahmedabad #gujarat #Akhbarnagar

Let's Connect

sm2p0