ડોમેસ્ટીક ફલાઈટ્સ માટે ગાઈડલાઈન જાહેર. એશિયન પેઈન્ટ્સે કર્મચારીઓનો પગાર વધાર્યો! 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Friday 22nd May. *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

stayhome, lockdown, quarantine, ahmedabad, gujarat, DhvanitNuAkhbarnagar, Akhbarnagar, RadioMirchi, MirchiGujarati

ડોમેસ્ટીક ફલાઈટ્સ માટે ગાઈડલાઈન જાહેર.
એશિયન પેઈન્ટ્સે કર્મચારીઓનો પગાર વધાર્યો! 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ.

Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Friday 22nd May. *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

#stayhome #lockdown #quarantine #ahmedabad #gujarat #DhvanitNuAkhbarnagar #Akhbarnagar #RadioMirchi #MirchiGujarati

ડોમેસ્ટીક ફલાઈટ્સ માટે ગાઈડલાઈન જાહેર. એશિયન પેઈન્ટ્સે કર્મચારીઓનો પગાર વધાર્યો! 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Friday 22nd May. *An audio summary of the news printed in today’s newspapers. #stayhome #lockdown #quarantine #ahmedabad #gujarat #DhvanitNuAkhbarnagar #Akhbarnagar #RadioMirchi #MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0