એમ્ફાન વાવાઝોડાથી મોટું નુકસાન. ડોમેસ્ટીક ફલાઈટ્સ માટે ગાઈડલાઈન જાહેર. 4 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for 22nd May here: https://t.co/zRQeKDJzeD *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

stayhome, Gujarat

Let's Connect

sm2p0