હું લગભગ 3rd Standardમાં હોઈશ... PS: I wish હું ત્યારે RJ હોત અને આ Interview મેં લીધો હોત!!!

NarendraModi, RJ, RadioJockey

RJ Dhvanit,  NarendraModi, RJ, RadioJockey

હું લગભગ 3rd Standardમાં હોઈશ...

PS: I wish હું ત્યારે RJ હોત અને આ Interview મેં લીધો હોત!!!

#NarendraModi #RJ #RadioJockey

હું લગભગ 3rd Standardમાં હોઈશ... PS: I wish હું ત્યારે RJ હોત અને આ Interview મેં લીધો હોત!!! #NarendraModi #RJ #RadioJockey

Let's Connect

sm2p0