3 મિનિટમાં એ બધા સમાચાર જે તમારે જાણવા જોઈએ. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar* for Tuesday 9th June here : https://t.co/OPpFHfiNkz *An audio summary of the news printed in today’s newspapers.

stayhome, staysafe, rjdhvanit, ahmedabad, GujaratFightsCovid19, Akhbarnagar

Let's Connect

sm2p0