આગ મ રવ વ ર ત 27 Augustન ર જ આ સ મહ ન ભ વ ન પ વન ઉપસ થ ત મ Morning Mantra પ સ તકન વ મ ચન થશ આપ Facebook Live થક આખ ક ર યક રમન ન હ ળ શકશ આ પ સ તક મ ર નથ આપણ છ આપણ એક સહ ય ર વ ચ રયજ ઞ

#MorningMantra #BookLaunch #NavbharatSahityaMandir
આગામી રવિવાર તા. 27 Augustના રોજ આ સૌ મહાનુભાવોની પાવન ઉપસ્થિતિમાં 'Morning Mantra' પુસ્તકનું વિમોચન થશે. 
આપ Facebook Live થકી આખા કાર્યક્રમને નિહાળી શકશો. 
આ પુસ્તક મારું નથી, આપણું છે. 
આપણો એક સહિયારો વિચારયજ્ઞ! #MorningMantra
#BookLaunch #NavbharatSahityaMandir

આગામી રવિવાર તા. 27 Augustના રોજ આ સૌ મહાનુભાવોની પાવન ઉપસ્થિતિમાં 'Morning Mantra' પુસ્તકનું વિમોચન થશે.
આપ Facebook Live થકી આખા કાર્યક્રમને નિહાળી શકશો.
આ પુસ્તક મારું નથી, આપણું છે.
આપણો એક સહિયારો વિચારયજ્ઞ! #MorningMantra
#BookLaunch #NavbharatSahityaMandir

આગામી રવિવાર તા. 27 Augustના રોજ આ સૌ મહાનુભાવોની પાવન ઉપસ્થિતિમાં 'Morning Mantra' પુસ્તકનું વિમોચન થશે. આપ Facebook Live થકી આખા કાર્યક્રમને નિહાળી શકશો. આ પુસ્તક મારું નથી, આપણું છે. આપણો એક સહિયારો વિચારયજ્ઞ! #MorningMantra #BookLaunch #NavbharatSahityaMandir

Let's Connect

sm2p0