મને યાદ છે, પહેલા 251 રૂપિયામાં લોકો સત્યનારાયણની કથા કહેવડાવતા અને આજે 300 રૂપિયામાં હું ખાલી આટલુંજ fruit લાવી શક્યો બોલો ! Eating Fruits might soon become a Luxury!

Sunday, Ahmedabad, Fruits

RJ Dhvanit,  Sunday, Ahmedabad, Fruits

મને યાદ છે, પહેલા 251 રૂપિયામાં લોકો સત્યનારાયણની કથા કહેવડાવતા અને આજે 300 રૂપિયામાં હું ખાલી આટલુંજ fruit લાવી શક્યો બોલો !
Eating Fruits might soon become a Luxury!

#Sunday #Ahmedabad #Fruits

મને યાદ છે, પહેલા 251 રૂપિયામાં લોકો સત્યનારાયણની કથા કહેવડાવતા અને આજે 300 રૂપિયામાં હું ખાલી આટલુંજ fruit લાવી શક્યો બોલો ! Eating Fruits might soon become a Luxury! #Sunday #Ahmedabad #Fruits

Let's Connect

sm2p0