મન ય દ છ પહ લ 251 ર પ ય મ લ ક સત યન ર યણન કથ કહ વડ વત અન આજ 300 ર પ ય મ હ ખ લ આટલ જ fruit લ વ શક ય બ લ Eating Fruits might soon become a Luxury

#Sunday #Ahmedabad #Fruits
મને યાદ છે, પહેલા 251 રૂપિયામાં લોકો સત્યનારાયણની કથા કહેવડાવતા અને આજે 300 રૂપિયામાં હું ખાલી આટલુંજ fruit લાવી શક્યો બોલો ! 
Eating Fruits might soon become a Luxury!

#Sunday #Ahmedabad #Fruits

મને યાદ છે, પહેલા 251 રૂપિયામાં લોકો સત્યનારાયણની કથા કહેવડાવતા અને આજે 300 રૂપિયામાં હું ખાલી આટલુંજ fruit લાવી શક્યો બોલો !
Eating Fruits might soon become a Luxury!

#Sunday #Ahmedabad #Fruits

મને યાદ છે, પહેલા 251 રૂપિયામાં લોકો સત્યનારાયણની કથા કહેવડાવતા અને આજે 300 રૂપિયામાં હું ખાલી આટલુંજ fruit લાવી શક્યો બોલો ! Eating Fruits might soon become a Luxury! #Sunday #Ahmedabad #Fruits

Let's Connect

sm2p0