ગર્લ્સ પોલિટેકનિક ના કેમ્પસમાં બે વર્ષ પહેલાં 250 ઝાડ વાવ્યા હતાં.. કેટલા ઉગ્યાં? બ.....ધ્ધાઆઆઆ!

treeidiot, ahmedabad, plantation, gogreenahmedabad, treesofinstagram, trees, nature

ગર્લ્સ પોલિટેકનિક ના કેમ્પસમાં બે વર્ષ પહેલાં 250 ઝાડ વાવ્યા હતાં.. કેટલા ઉગ્યાં? બ.....ધ્ધાઆઆઆ!

#treeidiot #ahmedabad #plantation #gogreenahmedabad #treesofinstagram #trees #nature

ગર્લ્સ પોલિટેકનિક ના કેમ્પસમાં બે વર્ષ પહેલાં 250 ઝાડ વાવ્યા હતાં.. કેટલા ઉગ્યાં? બ.....ધ્ધાઆઆઆ! #treeidiot #ahmedabad #plantation #gogreenahmedabad #treesofinstagram #trees #nature

Let's Connect

sm2p0