'પેટીપેક'નું શૂટિંગ લોકડાઉન પહેલા થયું હતું. લોકડાઉન દરમ્યાન ફિલ્મ એડિટ થઇ. પોસ્ટ પ્રોડક્શન થયું. અને હવે કોવિડકુમાર ગયા એટલે ફિલ્મ થિએટરમાં આવી રહી છે. 22nd April https://t.co/GSMpb020EG

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

'પેટીપેક'નું શૂટિંગ લોકડાઉન પહેલા થયું હતું. લોકડાઉન દરમ્યાન ફિલ્મ એડિટ થઇ. પોસ્ટ પ્રોડક્શન થયું. અને હવે કોવિડકુમાર ગયા એટલે ફિલ્મ થિએટરમાં આવી રહી છે. 22nd April https://t.co/GSMpb020EG

'પેટીપેક'નું શૂટિંગ લોકડાઉન પહેલા થયું હતું. લોકડાઉન દરમ્યાન ફિલ્મ એડિટ થઇ. પોસ્ટ પ્રોડક્શન થયું. અને હવે કોવિડકુમાર ગયા એટલે ફિલ્મ થિએટરમાં આવી રહી છે. 22nd April https://t.co/GSMpb020EG

Let's Connect

sm2p0