ટ્રીકાળજ્ઞાની ધ્વનિતની ભવિષ્યવાણી વર્ષ 2020 બનશે Full of Trees! બનો આત્મનિર્ભર મિર્ચી ટ્રી ઈડીયટ, અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! વૃક્ષારોપણ માટે Free રોપા મેળવો ... આવી ગયું છે આપણા RJ ધ્વનિતનું Atmanirbhar Mirchi Tree Idiot season 5! મેળવો તમારા મનગમતા વૃક્ષો તમારા ઘરઆંગણે. માત્ર આ ફોર્મ ભરો, જોઈતા ઝાડના નામ અને નંગ જણાવો અને AMC તરફથી કોઈ પણ જાતના ચાર્જ વગર મેળવો ફ્રી Tree Saplings. RJ ધ્વનિત ને mirchitreeidiot@gmail.com પર email કરો અથવા 8000983983 પર whatsapp કરો અથવા આ ફોર્મ ભરો - https://bit.ly/MirchiTreeIdiotSeason5 અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! Presented by Omega Elevators

mirchitreeidiot, aatmanirbharmirchitreeidiot, treeidiot, rjdhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, amdavad, Gujarat

RJ Dhvanit,  mirchitreeidiot, aatmanirbharmirchitreeidiot, treeidiot, rjdhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, amdavad, Gujarat

ટ્રીકાળજ્ઞાની ધ્વનિતની ભવિષ્યવાણી

વર્ષ 2020 બનશે Full of Trees!

બનો આત્મનિર્ભર મિર્ચી ટ્રી ઈડીયટ,
અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક!

વૃક્ષારોપણ માટે Free રોપા મેળવો ...

આવી ગયું છે આપણા RJ ધ્વનિતનું Atmanirbhar Mirchi Tree Idiot season 5!

મેળવો તમારા મનગમતા વૃક્ષો તમારા ઘરઆંગણે.

માત્ર આ ફોર્મ ભરો, જોઈતા ઝાડના નામ અને નંગ જણાવો અને AMC તરફથી કોઈ પણ જાતના ચાર્જ વગર મેળવો ફ્રી Tree Saplings.

RJ ધ્વનિત ને mirchitreeidiot@gmail.com પર email કરો અથવા 8000983983 પર whatsapp કરો અથવા આ ફોર્મ ભરો - https://bit.ly/MirchiTreeIdiotSeason5

અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક!

Presented by Omega Elevators

#mirchitreeidiot #aatmanirbharmirchitreeidiot #treeidiot #rjdhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #amdavad #Gujarat

ટ્રીકાળજ્ઞાની ધ્વનિતની ભવિષ્યવાણી વર્ષ 2020 બનશે Full of Trees! બનો આત્મનિર્ભર મિર્ચી ટ્રી ઈડીયટ, અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! વૃક્ષારોપણ માટે Free રોપા મેળવો ... આવી ગયું છે આપણા RJ ધ્વનિતનું Atmanirbhar Mirchi Tree Idiot season 5! મેળવો તમારા મનગમતા વૃક્ષો તમારા ઘરઆંગણે. માત્ર આ ફોર્મ ભરો, જોઈતા ઝાડના નામ અને નંગ જણાવો અને AMC તરફથી કોઈ પણ જાતના ચાર્જ વગર મેળવો ફ્રી Tree Saplings. RJ ધ્વનિત ને mirchitreeidiot@gmail.com પર email કરો અથવા 8000983983 પર whatsapp કરો અથવા આ ફોર્મ ભરો - https://bit.ly/MirchiTreeIdiotSeason5 અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! Presented by Omega Elevators #mirchitreeidiot #aatmanirbharmirchitreeidiot #treeidiot #rjdhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #amdavad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0